📌 අර්ථ සහිත වන්දනා ගාථා
📌 බුද්ධ වන්දනා කවි
📌 බෝධි වන්දනා කවි
📌 සෑ වන්දනා කවි
📌 දඹදිව වන්දනා කවි

Weight 0.47 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පින් මතුවෙන වන්දනා – Pin Mathuwena Vandana”

Your email address will not be published. Required fields are marked