fbpx

ධම්මපදට්ඨ කථා සරල සිංහල අනුවාදය
මෙම අරහන්ත වර්ගයේ ඇතුළත් වන කථා වස්තූන්

1 ගාථා රත්නය – ගතද්ධිනෝ විසෝකස්ස …..
ජීවකට පිළිතුරු දීමේ කථා වස්තුව

2 ගාථා රත්නය – උය්‍යුඤ්ජන්ති සතීමන්තෝ …..
මහා කස්සප තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

3 ගාථා රත්නය – යේසං සන්නිචයෝ නත්ථි …..
බෙල්ලට්ඨිසීස තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

4 ගාථා රත්නය – යස්සාසවා පරික්ඛීණා …..
අනුරුද්ධ තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

5 ගාථා රත්නය – යස්සින්ද්‍රියානි සමථං ගතානි …..
මහා කච්චායන තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

6 ගාථා රත්නය – පඨවිසමෝ නෝ විරුජ්ඣති …..
සාරිපුත්ත තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

7 ගාථා රත්නය – සන්තං තස්ස මනං හෝති …..
කෝසම්බිවාසී තිස්ස තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

8 ගාථා රත්නය – අස්සද්ධෝ අකතඤ්ඤූ ච …..
සාරිපුත්ත තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

9 ගාථා රත්නය – ගාමේ වා යදි වා රඤ්ඤේ …..
ඛදිරවනීය රේවත තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

10 ගාථා රත්නය – රමණීයානි අරඤ්ඤානි …..
එක්තරා ස්ත්‍රියකගේ කථා වස්තුව

Weight .12 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්මපදය 7 – Ama Dam Rasa Vehena Vistharartha Dhammapadaya 7”

Your email address will not be published. Required fields are marked