fbpx

ධම්මපදට්ඨ කථා සරල සිංහල අනුවාදය
මෙම මග්ග වර්ගයේ ඇතුළත් වන කථා වස්තූන්

1 ගාථා රත්නය – මග්ගානට්ඨංගිකෝ සෙට්ඨෝ …..
2 ගාථා රත්නය – ඒසෝ’ව මග්ගෝ නත්ථඤ්ඤෝ …..
3 ගාථා රත්නය – ඒතං හි තුම්හේ පටිපන්නා …..
4 ගාථා රත්නය – තුම්හේහි කිච්චං ආතප්පං …..
පන්සියයක් භික්ෂූන්ගේ කථා වස්තුව

5 ගාථා රත්නය – සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා’ති …..
අනිත්‍යය ගැන බණ ඇසූ පන්සියයක් භික්ෂූන්ගේ කථා වස්තුව

6 ගාථා රත්නය – සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා’ති …..
දුක ගැන බණ ඇසූ පන්සියයක් භික්ෂූන්ගේ කථා වස්තුව

7 ගාථා රත්නය – සබ්බේ ධම්මා අනත්තා’ති …..
අනාත්මය ගැන බණ ඇසූ පන්සියයක් භික්ෂූන්ගේ කථා වස්තුව

8 ගාථා රත්නය – උට්ඨානකාලම්හි අනුට්ඨහානෝ …..
පධානකම්මිකතිස්ස තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

9 ගාථා රත්නය – වාචානුරක්ඛී මනසා සුසංවුතෝ …..
සූකර ප්‍රේතයාගේ කථා වස්තුව

10 ගාථා රත්නය – යෝගා වේ ජායති භූරි …..
පොට්ඨිල තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

11 ගාථා රත්නය – වනං ඡින්දථ මා රුක්ඛං …..
12 ගාථා රත්නය – යාවංහි වනථෝ න ඡිජ්ජති …..
මහළු තෙරුන් පස්නමගේ කථා වස්තුව

13 ගාථා රත්නය – උච්ඡින්ද සිනේහමත්තනෝ …..
රන්කරුපුත් තෙරුන්ගේ කථා වස්තුව

14 ගාථා රත්නය – ඉධ වස්සං වසිස්සාමි …..
මහාධන වෙළෙන්දාගේ කථා වස්තුව

15 ගාථා රත්නය – තං පුත්තපසුසම්මත්තං …..
කිසා ගෝතමියගේ කථා වස්තුව

16 ගාථා රත්නය – න සන්ති පුත්තා තාණාය …..
17 ගාථා රත්නය – ඒතමත්ථවසං ඤත්වා….
පටාචාරාවගේ කථා වස්තුව

Weight .11 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්මපදය 20 – Ama Dam Rasa Vehena Vistharartha Dhammapadaya 20”

Your email address will not be published. Required fields are marked